Search form

Jɔ̌n 16:32

32Mpok ǎtwɔ̀, tɛtɛp anáŋ atwɔ, anɛ bǎtaka chɔŋ yɛ̌ntɨkɨ mmu andɔk ɛyi ɛbhak mǎndɔ mɛ awánti. Kɛ sayri sayri, mpú mɛ awánti mbɔnyunɛ, Ɛta achi nɛ mɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index