Search form

Jɔ̌n 16:33

33Ngátí bhe mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ mǎmbát mmʉɛt nɛ mɛ mǎmbɔ́ŋ kpák amɛm batɨ ayɛka. Chɔŋ mǎmbɔŋ bɛsɔŋɔri fá amɨk, kɛ bɔ́ŋ ká nɛtaŋántɨ́, nnáŋ mfɔ́kɔ́rí mmɨk.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index