Search form

Jɔ̌n 16:5

5Kɛ nɛ́nɛ nchí pɛtnsɛm ntá mmu anɛ átó mɛ, Yɛ̌ nɔ, yɛ̌ mmu ywɛka abhɨ́kɨ́ bhɛp mɛ bɛ, ‘Ɔ̌rɔ̀ŋ fá?’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index