Search form

Jɔ̌n 16:6

6Batɨ ayɛka ájwí nɛ́nɛ nɛ basɛ́mɛ́ mbɔnyunɛ ngátí bhe mɛnyɨŋ ɛbhɛn.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index