Search form

Jɔ̌n 16:7

7Yɛ̌ ndu ɛchi nɔ, nchí ghati bhe ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛchi tɛtɛp. Ɛ́rɨ ntá yɛka bɛ́ ndɔ́k mbɔnyunɛ mbák mbɨ́kɨ́ rɔŋ, Nkwak apú twɔ́ ntá yɛka. Kɛ mbák ndɔ́k, chɔŋ ntó yi ntá yɛka.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index