Search form

Jɔ̌n 16:8

8Nɛ ánáŋ ántwɔ́, chɔŋ ankʉ bǒ mmɨk mangɔ bɛ báchí bǒ bɛbʉ́, mángɔ bɛ mɛ nchí chak bɛsí Mandɛm, nɛ mangɔ bɛ bɛkwɛ́nɛ́ bɛchi nɛ bhɔ ndǔ nɛtaŋ anɛ bɔ bátàŋ mɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index