Search form

Jɔ̌n 16:9

9Ǎkʉ bɔ mangɔ bɛ bachi bǒ bɛbʉ́ mbɔnyunɛ bábhɨ́kɨ́ noko mɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index