Search form

Jɔ̌n 17

Yesu are nɨkmʉɛt ɛ̌ti bakoŋo bhi

1Yesu ánáŋá nɔ́kɔ́ bɛrɛm mɛnyɨŋ ɛbhɛn, ayoŋ amɨ́k ayɨŋɨ mfay, arɛm bɛ, “Ɛta, mpok akway. Chiɛ́ Mɔ́ywɛ kɛnɛ́m bɛ ɛ̌ti ya bo mángɔ́ kɛnɛ́m ɛkɛ. 2Wɔ kɛ ɔ́chyɛ́ mɛ́ bɛtaŋ amfay bǒ mankɛm bɛ́ nkʉ mankɛm abhɛn ɔ́chɛ́ mɛ mambɔŋ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti. 3Nɛ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti, chí bɛ́rɨ́ŋɨ́ wɔ, wɔ mmu ɔ́chí Mandɛm tɛtɛp nɛ achák apu nɛ bɛrɨŋɨ Yesu Kristo mmu ɔ́tó. 4Nkʉ bo mángɔ́ kɛnɛ́m ɛkɛ ndu nnáŋá bɛtɨk ɛbhɛn ɔ́chyɛ́ mɛ. 5Ɛta, nɛ́nɛ sɔt mɛ mbak nɛ wɔ, ɔ́nchyɛ mɛ kɛnɛ́m bɛsí ɛbhɛ, nkúbhɛ́ kɛnɛ́m ɛkɛn mbɔ́ŋɔ́ nyaka nɛ wɔ kɛ ɔ̌ghoko mmɨk.

6“Nkʉ bo mándɨ́ŋɔ́ wɔ, bo abhɛn ɔ́yábhɛ́ fá amɨk ɔ́chyɛ́ mɛ. Báchí bǒ bhɛ, nɛ wɔ kɛ ɔ́chyɛ́ mɛ bhɔ. Bábhʉ́rɛ́ ɛyɔŋ ɛyɛ. 7Nɛ́nɛ bárɨŋɨ bɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ mbɔ́ŋɔ́, ɛ́fú chí ntá yɛ. 8Ngátí bhɔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn ɔ́chyɛ́ mɛ bɛ ngati bhɔ. Báká nɛ mɛ, nɛ bárɨŋɨ yɛ tɛtɛp bɛ mfu chí ntá yɛ. Mánoko nkwɔ bɛ wɔ kɛ ɔ́tó mɛ. 9Nchí nɨkmʉɛt ɛ̌ti yap. Mpú nɨkmʉɛt ɛ̌ti mmɨk nkɛm. Nchí nɨkmʉɛt chi ɛ̌ti bo abhɛn ɔ́chyɛ́ mɛ mbɔnyunɛ bɔ́ báchí bǒ bhɛ. 10Bǒbha mankɛm chí abhɛ, nɛ abhɛ chí abha. Nɛ bɔ́ kɛ̌ nɛpɛ́m ɛnap nɛ́kù bo mángɔ́ kɛnókó ɛka. 11Nɛ́nɛ, mpɛt mpú fá amɨk, kɛ bɔ́ bábhʉɛ́t arɛ. Nchí twɔ ntá yɛ. Ɛta! Wɔmbɔŋ mmú ɔ́chí Nyáŋá, kɛ́m bɔ̌ nɛ bɛtaŋ ɛbhɛ, bɛtaŋ ɛbhɛ́n ɔ́chyɛ́ mɛ bɛ mambak mbɔ mmu amɔt, nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ wɔ nɛ mɛ sɛchi mmu amɔt. 12Mpok nchí nɛ bhɔ, nkɛ́m bɔ sayri nɛ bɛtaŋ ɛbhɛn bɛ́chí ndǔ nnyɛ́n ɛna, nnyɛ́n ɛnɛn ɔ́chyɛ́ mɛ. Nkɛm bɔ́, nɛ yɛ̌ mmu wap amɔt abhɨkɨ nɛm ɛbhɨ, ɛ́bhɨ́kɨ́ fʉɛt chí anɛ ábhɔ́ŋɔ́ nyaka mɛ́nɛm, bɛ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ básɨ́ŋɨ́ ɛ́mfú tɛtɛp. 13Nɛ́nɛ, nchí twɔ ntá yɛ, nɛ nchí rɛm mɛnyɨŋ ɛbhɛn ndǔ mpok mbʉɛ́t fá amɨk, bɛ́ maŋák ama ámbák nɛ bhɔ. 14Ngátí bhɔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn ɔ́chyɛ́ mɛ ngati bhɔ. Ɛ̌ti yɔ, mmɨk apap bhɔ mbɔnyunɛ bápú bǒ mmɨk anɛ, nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ mpú mmǔ mmɨk. 15Mpú nɨkmʉɛt bɛ́ ɔ́mfɛ́rɛ́ bhɔ fá amɨk, kɛ chí bɛ́ ɔ́nkɛ́m bɔ́ bɛ mbʉ́mbʉ ákɛ́ kʉ bhɔ yɛ̌nyɨŋ. 16Bápú bǒ mmɨk nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ mpú mmǔ mmɨk. 17Sɔt tɛtɛp kʉ bɔ́ mámbák nyáŋá. Ɛyɔŋ ɛyɛ ɛchi tɛtɛp. 18Nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ ɔ́tó mɛ fá amɨk, nɔ́ kɛ̌ nchí to bhɔ amɨk. 19Nɛ ɛ̌ti yap, nchyɛ́ mmʉɛt ntá yɛ bɛbhak nyáŋá bɛ́ bɔ́ nkwɔ́ mankway bɛbhak nyáŋá tɛtɛp.

20“Mpú nɨkmʉɛt chi ɛ̌ti bakoŋo abhɛn bɔ́bhɔ, kɛ ɛ̌ti bo abhɛn bághòk mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɔ bátɔ̀ŋ, mánsɨkɨntɨ nɛ mɛ nkwɔ. 21Nchí nɨkmʉɛt bɛ́ bɔ́ mankɛm mámbák mbɔ mmu amɔt. Ɛtaya, mɛ̌nɨ̀kmʉɛt bɛ nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ ɔ́bhárɛ́ mmʉɛt nɛ mɛ nɛ mbát mmʉɛt nɛ wɔ, bɔ́ nkwɔ mámbát mmʉɛt nɛ bhɛsɛ bɛ́ mmɨk ánkwáy mɛ́nóko bɛ wɔ kɛ ɔ́tó mɛ tɛtɛp. 22Nchyɛ́ bhɔ́ nkúbhɛ́ bɛtaŋ ɛbhɛn ɔ́chyɛ́ mɛ, bɛ́ bɔ́ mámbák mmu amɔt, nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ wɔ nɛ mɛ sɛchi. 23Chɔŋ mbak nɛ bhɔ nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ ɔ́chí nɛ mɛ, bɛ sayri sayri, mándɔp chi mmu amɔt, bɛ́ mmɨk ankway bɛrɨŋɨ bɛ wɔ kɛ ɔ́tó mɛ, nɛ bɛ́ ɔkɔŋ bɔ́ mbɔnyu ɔ́kɔ́ŋ mɛ. 24Ɛta, mɛ̌yáŋ bɛ bɔ́ nkwɔ, bǒ ɔ́chyɛ́ mɛ mámbák nɛ mɛ ndǔ nɛbhʉɛt anɛ mɛnchí, bɛ́ mángɔ́ kɛnókó ɛkɛn ɔ́chyɛ́ mɛ mbɔnyunɛ ɔkɔŋ mɛ tɛ mpok ɔ́bhɨ́kɨ́ re ghoko mmɨk. 25Ɛta, wɔ mmu ɔ́chí chak, bǒ mmɨk bábhɨ́kɨ́ rɨŋɨ wɔ, kɛ ndɨ́ŋɨ́ wɔ, nɛ nkwɔ wa anɛ bárɨŋɨ bɛ́ wɔ kɛ ɔ́tó mɛ. 26Nkʉ bɔ́ mándɨ́ŋɨ́ wɔ́, nɛ chɔŋ ndɔk ambɨ bɛkʉ nɔ, bɛ bɔ mankɔŋ batɨ nkúbhɛ́ mbɔnyu ɔ́kɔ́ŋ mɛ, nɛ bɛ mɛ́mbák amɛm batɨ ayap.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index