Search form

Jɔ̌n 17:1

Yesu are nɨkmʉɛt ɛ̌ti bakoŋo bhi

1Yesu ánáŋá nɔ́kɔ́ bɛrɛm mɛnyɨŋ ɛbhɛn, ayoŋ amɨ́k ayɨŋɨ mfay, arɛm bɛ, “Ɛta, mpok akway. Chiɛ́ Mɔ́ywɛ kɛnɛ́m bɛ ɛ̌ti ya bo mángɔ́ kɛnɛ́m ɛkɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index