Search form

Jɔ̌n 17:10

10Bǒbha mankɛm chí abhɛ, nɛ abhɛ chí abha. Nɛ bɔ́ kɛ̌ nɛpɛ́m ɛnap nɛ́kù bo mángɔ́ kɛnókó ɛka.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index