Search form

Jɔ̌n 17:11

11Nɛ́nɛ, mpɛt mpú fá amɨk, kɛ bɔ́ bábhʉɛ́t arɛ. Nchí twɔ ntá yɛ. Ɛta! Wɔmbɔŋ mmú ɔ́chí Nyáŋá, kɛ́m bɔ̌ nɛ bɛtaŋ ɛbhɛ, bɛtaŋ ɛbhɛ́n ɔ́chyɛ́ mɛ bɛ mambak mbɔ mmu amɔt, nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ wɔ nɛ mɛ sɛchi mmu amɔt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index