Search form

Jɔ̌n 17:12

12Mpok nchí nɛ bhɔ, nkɛ́m bɔ sayri nɛ bɛtaŋ ɛbhɛn bɛ́chí ndǔ nnyɛ́n ɛna, nnyɛ́n ɛnɛn ɔ́chyɛ́ mɛ. Nkɛm bɔ́, nɛ yɛ̌ mmu wap amɔt abhɨkɨ nɛm ɛbhɨ, ɛ́bhɨ́kɨ́ fʉɛt chí anɛ ábhɔ́ŋɔ́ nyaka mɛ́nɛm, bɛ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ básɨ́ŋɨ́ ɛ́mfú tɛtɛp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index