Search form

Jɔ̌n 17:13

13Nɛ́nɛ, nchí twɔ ntá yɛ, nɛ nchí rɛm mɛnyɨŋ ɛbhɛn ndǔ mpok mbʉɛ́t fá amɨk, bɛ́ maŋák ama ámbák nɛ bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index