Search form

Jɔ̌n 17:14

14Ngátí bhɔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn ɔ́chyɛ́ mɛ ngati bhɔ. Ɛ̌ti yɔ, mmɨk apap bhɔ mbɔnyunɛ bápú bǒ mmɨk anɛ, nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ mpú mmǔ mmɨk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index