Search form

Jɔ̌n 17:15

15Mpú nɨkmʉɛt bɛ́ ɔ́mfɛ́rɛ́ bhɔ fá amɨk, kɛ chí bɛ́ ɔ́nkɛ́m bɔ́ bɛ mbʉ́mbʉ ákɛ́ kʉ bhɔ yɛ̌nyɨŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index