Search form

Jɔ̌n 17:16

16Bápú bǒ mmɨk nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ mpú mmǔ mmɨk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index