Search form

Jɔ̌n 17:17

17Sɔt tɛtɛp kʉ bɔ́ mámbák nyáŋá. Ɛyɔŋ ɛyɛ ɛchi tɛtɛp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index