Search form

Jɔ̌n 17:18

18Nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ ɔ́tó mɛ fá amɨk, nɔ́ kɛ̌ nchí to bhɔ amɨk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index