Search form

Jɔ̌n 17:19

19Nɛ ɛ̌ti yap, nchyɛ́ mmʉɛt ntá yɛ bɛbhak nyáŋá bɛ́ bɔ́ nkwɔ́ mankway bɛbhak nyáŋá tɛtɛp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index