Search form

Jɔ̌n 17:2

2Wɔ kɛ ɔ́chyɛ́ mɛ́ bɛtaŋ amfay bǒ mankɛm bɛ́ nkʉ mankɛm abhɛn ɔ́chɛ́ mɛ mambɔŋ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index