Search form

Jɔ̌n 17:20

20“Mpú nɨkmʉɛt chi ɛ̌ti bakoŋo abhɛn bɔ́bhɔ, kɛ ɛ̌ti bo abhɛn bághòk mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɔ bátɔ̀ŋ, mánsɨkɨntɨ nɛ mɛ nkwɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index