Search form

Jɔ̌n 17:21

21Nchí nɨkmʉɛt bɛ́ bɔ́ mankɛm mámbák mbɔ mmu amɔt. Ɛtaya, mɛ̌nɨ̀kmʉɛt bɛ nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ ɔ́bhárɛ́ mmʉɛt nɛ mɛ nɛ mbát mmʉɛt nɛ wɔ, bɔ́ nkwɔ mámbát mmʉɛt nɛ bhɛsɛ bɛ́ mmɨk ánkwáy mɛ́nóko bɛ wɔ kɛ ɔ́tó mɛ tɛtɛp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index