Search form

Jɔ̌n 17:22

22Nchyɛ́ bhɔ́ nkúbhɛ́ bɛtaŋ ɛbhɛn ɔ́chyɛ́ mɛ, bɛ́ bɔ́ mámbák mmu amɔt, nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ wɔ nɛ mɛ sɛchi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index