Search form

Jɔ̌n 17:23

23Chɔŋ mbak nɛ bhɔ nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ ɔ́chí nɛ mɛ, bɛ sayri sayri, mándɔp chi mmu amɔt, bɛ́ mmɨk ankway bɛrɨŋɨ bɛ wɔ kɛ ɔ́tó mɛ, nɛ bɛ́ ɔkɔŋ bɔ́ mbɔnyu ɔ́kɔ́ŋ mɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index