Search form

Jɔ̌n 17:24

24Ɛta, mɛ̌yáŋ bɛ bɔ́ nkwɔ, bǒ ɔ́chyɛ́ mɛ mámbák nɛ mɛ ndǔ nɛbhʉɛt anɛ mɛnchí, bɛ́ mángɔ́ kɛnókó ɛkɛn ɔ́chyɛ́ mɛ mbɔnyunɛ ɔkɔŋ mɛ tɛ mpok ɔ́bhɨ́kɨ́ re ghoko mmɨk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index