Search form

Jɔ̌n 17:26

26Nkʉ bɔ́ mándɨ́ŋɨ́ wɔ́, nɛ chɔŋ ndɔk ambɨ bɛkʉ nɔ, bɛ bɔ mankɔŋ batɨ nkúbhɛ́ mbɔnyu ɔ́kɔ́ŋ mɛ, nɛ bɛ mɛ́mbák amɛm batɨ ayap.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index