Search form

Jɔ̌n 17:3

3Nɛ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti, chí bɛ́rɨ́ŋɨ́ wɔ, wɔ mmu ɔ́chí Mandɛm tɛtɛp nɛ achák apu nɛ bɛrɨŋɨ Yesu Kristo mmu ɔ́tó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index