Search form

Jɔ̌n 17:4

4Nkʉ bo mángɔ́ kɛnɛ́m ɛkɛ ndu nnáŋá bɛtɨk ɛbhɛn ɔ́chyɛ́ mɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index