Search form

Jɔ̌n 17:5

5Ɛta, nɛ́nɛ sɔt mɛ mbak nɛ wɔ, ɔ́nchyɛ mɛ kɛnɛ́m bɛsí ɛbhɛ, nkúbhɛ́ kɛnɛ́m ɛkɛn mbɔ́ŋɔ́ nyaka nɛ wɔ kɛ ɔ̌ghoko mmɨk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index