Search form

Jɔ̌n 17:6

6“Nkʉ bo mándɨ́ŋɔ́ wɔ, bo abhɛn ɔ́yábhɛ́ fá amɨk ɔ́chyɛ́ mɛ. Báchí bǒ bhɛ, nɛ wɔ kɛ ɔ́chyɛ́ mɛ bhɔ. Bábhʉ́rɛ́ ɛyɔŋ ɛyɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index