Search form

Jɔ̌n 17:7

7Nɛ́nɛ bárɨŋɨ bɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ mbɔ́ŋɔ́, ɛ́fú chí ntá yɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index