Search form

Jɔ̌n 17:8

8Ngátí bhɔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn ɔ́chyɛ́ mɛ bɛ ngati bhɔ. Báká nɛ mɛ, nɛ bárɨŋɨ yɛ tɛtɛp bɛ mfu chí ntá yɛ. Mánoko nkwɔ bɛ wɔ kɛ ɔ́tó mɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index