Search form

Jɔ̌n 17:9

9Nchí nɨkmʉɛt ɛ̌ti yap. Mpú nɨkmʉɛt ɛ̌ti mmɨk nkɛm. Nchí nɨkmʉɛt chi ɛ̌ti bo abhɛn ɔ́chyɛ́ mɛ mbɔnyunɛ bɔ́ báchí bǒ bhɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index