Search form

Jɔ̌n 18

Bákɛ́m Yesu

(Mt 26.47-56; Mk 14.43-50; Lk 22.47-53)

1Yesu ánáŋá nɔ́kɔ́ mɛnɨkmʉɛt ɛnyu ɛyɔ, afa nɛ baghɔkɔ́ bhi, bákɨŋɨ mɔ́nyɛn anɛ bábhɨ̀ŋɨ bɛ Kídrɔn. Mɔ́nkɨ áchí nyaka arɛ anɛ yí achwe amɛm nɛ baghɔkɔ́ bhi. 2Júdas mmu átí yi arɨŋɨ nkwɔ ɛbhak ɛyɔ mbɔnyunɛ Yesu nɛ baghɔkɔ́ bhi bátɛmɛri nɔkɔ nyaka arɛ. 3Júdas asɔt ɛká batɛmɛ́ nɛnu nɛ mbɔk babhabhɛri abhɛn ɛkɛrákap abhɛn bǒbati bachiǎkap nɛ bǒnkwɔ Fárisi bátó. Bɔ́ mankɛm barɔk arɛ nɛ bɛrɔ́ŋɔ́ nɛ mɛnyɨŋɨ́ nɛnu amɔ. 4Yesu arɨŋɨ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛ́fákári nɛ yí. Afú ndǔ nkwɔ́ baghɔkɔ́ bhi, atɛ́n mmʉɛt ambɨ arɛm bɛ, “Agha bǎyáŋ?” 5Bákɛ́mɛ yi bɛ, “Yesu mmu Násárɛt.” Yesu arɛm bɛ, “Ghɔ́ mɛ́ nɛ.” Júdas mmu atí yi abhak arɛ́ téé nɛ bhɔ. 6Mpok Yesu aghati bhɔ bɛ, “Ghɔ́ mɛ́ nɛ”, bárɔ́k nɛ nsɛm nɛ nsɛm bákwɛ́nti amɨk. 7Yesu apɛt abhɛ́p bhɔ bɛ, “Aghǎ bǎyàŋ?” Bárɛ́m bɛ, “Yesu mmu Násárɛt.” 8Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Ngátí bhe bɛ chi mɛ. Mbák yɛ mɛ kɛ bǎyàŋ, dɔ̌ ká bakoŋo bha abhɛn mandɔk.” 9Arɛm nɔ, bɛ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi árɛ́mɛ́ nyaka bɛ, “Ndu bo abhɛn ɔ́chyɛ́ mɛ mbɨ́kɨ́ nɛm yɛ amɔt,” ɛmfu tɛtɛp. 10Símun Píta mmu achi nɛ akparɛnja amʉɛt, agwɔp akparɛnja wu ndǔ kɛ́nkwɔ́p, kpɔ́t atú nsɛm Mǔngo bachiǎkap Mandɛm chwát agʉɛp amɨk. Nnyɛ́n nsɛm ɛrɛ nɛ́bhak bɛ Málkɔs. 11Yesu aghati Píta bɛ, “Kɛmɛ́ akparɛnja ywɛ amɛm kɛ́nkwɔ́p. Nkɛ́ nyu nkɔ́p ɛsɔŋɔri anɛ Ɛta áchyɛ́ bɛ mɛ nyu kɛ?”

Básɔ́t Yesu bárɔ́k ntá Ánas

12Mǔnti batɛmɛ́ nɛnu asɔt ɛká batɛmɛ́ nɛnu ɛyi, bárɔ́k, bákɛ́m Yesu bágwɔ́t. Babhabhɛrǐ ɛkɛrákap Mandɛm bábhák nɛ bhɔ. 13Báyámbɨ bárɔ́k ntá Ánas, chi ngɔrɛ́ Káyfas. Káyfas abhak mǔngo bachiǎkap Mandɛm ndu mmiɛ ɛnɔ. 14Yi kɛ áchyɛ́ nyaka maníɛ́ ntá bo Israɛl bɛ, “Ɛ́rɨ bɛ mmu amɔt ángú ɛ̌ti bo mankɛm.”

Píta arɛm bɛ abhɨ́kɨ́ rɨŋɨ Yesu

(Mt 26.69-70; Mk 14.66-68; Lk 22.55-57)

15Símun Píta nɛ nkoŋo Yesu achák báré koŋo Yesu. Ndǔ nkoŋo Yesu achák wu achí mmǔ anɛ mǔngo bachiǎkap árɨŋɨ sayri, yí akoŋo Yesu kpát arɔk achwe amɛm sɛnta mǔngo bachiǎkap. 16Píta ate nɛfí ndǔ nyǔ-ɛbhá. Ɛ́kʉ́ nkoŋo achák wu, anɛ mǔngo bachiǎkap árɨ́ŋɨ́ apɛtnsɛm nɛfí, arɛm kɛpɨ nɛ ngɔsɔ́ŋ anɛ áchí anyǔbhá. Asɔt yɛ Píta áchwé amɛm nɛ yi. 17Ngɔsɔ́ŋ wu nɔ ábhàbhɛri nyǔ-ɛbhá abhɛ́p Píta bɛ, “Pú wɔ nkwɔ ɔchí nkoŋo mmǔ-nɛ?” Píta akɛmɛ bɛ, “Mpú nɛ yi.” 18Mbʉ́ɛ́p áchí nyaka mpok yɔ. Ɛ́kʉ́ bakʉ̌ bɛtɨk abhɛn mǔngo bachiǎkap nɛ babhabhɛrǐ ɛkɛrákap báfyɛ́ ngo ndu nntó bakiri, báté bághábhɛri mángwák nɔkɔ ngó wu. Píta nkwɔ arɔk ate nɛ bhɔ angwaka nɔkɔ ngo.

Mǔngo bachiǎkap Mandɛm are bhɛ́p Yesu mɛnyɨŋ

(Mt 26.59-66; Mk 14.55-64; Lk 22.66-71)

19Mǔngo bachiǎkap abhɛ́p Yesu ɛ̌ti bakoŋo bhi nɛ ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi átɔ̀ŋ bho. 20Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Ndɛm mɛnyɨŋ kpoŋoroŋ ntá bo mankɛm. Ntɔ́ŋ bo amɛm bɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛt nɛ amɛm ɛkɛrákap mpoknkɛm ndǔ mbaŋ ɛnɛ bo Israɛl báchɛ̀m arɛ. Mbɨ́kɨ́ rɛm yɛ̌nyɨŋ bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́.” 21Ndak yí ɔ́bhɛ́p mɛ mɛnyɨŋ? Bɛ́p bo abhɛn bághókó mɛnyɨŋ ɛbhɛn ndɛ́mɛ́. Bɛ́p bɔ́ mángátí wɔ. Bárɨŋɨ mɛnyɨŋ ɛbhɛn ndɛ́mɛ́. 22Yesu árɛ́mɛ́ nɔ́kɔ́ nɔ, mbabhɛri ɛkɛrákap amɔt anɛ áchí arɛ́ téé, adɛp Yesu nɛ awɔ́ arɛm bɛ, “Kwáé, ɛnyu ɛyɔ kɛ ɔ́rɛ̀m kɛpɨ ntá mǔngo bachiǎkap Mandɛm-ɛ?” 23Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Mbák ndɛm ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́pú chak, ghatí mɛ yɔ. Kɛ mbák ndɛm ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛchi chak, ɔdɛp mɛ ndáká yí?” 24Afɔ̌ kɛ Ánas átó Yesu nɛ ngɛm amɔ ntá Káyfas, mǔngo bachiǎkap.

Píta apɛt rɛm bɛ yi abhɨkɨ rɨŋɨ Yesu

(Mt 26.71-75; Mk 14.69-72; Lk 22.58-62)

25Símun Píta abhʉɛ́t nyaka téé, angwaka nɔkɔ ngo. Mbɔk bo abhɛn bachi arɛ bábhɛ́p yi bɛ, “Pú wɔ nkwɔ́ ɔchí nkoŋo ywi?” Píta ataŋa, arɛm bɛ, “Cháá, mpú nɛ yi” 26Mmɔ̌ bɛtok amɔt anɛ mǔngo bachiǎkap abhak arɛ́. Atú mɔ́mayi kɛ̌ Píta ákpɔ́rɛ́ nyaka. Yí wu abhɛ́p Píta bɛ, “Pú ngɔ̌ nyaka wɔ amɛm mɔ́nkɨ nɛ yi?” 27Píta apɛt ataŋa. Tɛ́mté wu, nnɛ́m nkɔk akók kɔkɔrɔ́kɔ̌ɔ.

Bárɔ́k ntá Páílet nɛ Yesu

(Mt 27.1-2, 11-14; Mk 15.1-5; Lk 23.1-5)

28Básɔ́t yɛ Yesu ɛkɛt Káyfas betí beti bárɔk ndǔ sɛnta gɔ́bhanɔ nɛ yi. Gɔ́bhanɔ abhak mmǔ Rom. Babhɔŋɔ́ bo Israɛl kɛchwe ndu áchá gɔ́bhanɔ. Ɛbhé yap ɛ́rɛ̀m nyaka bɛ́ mbák mmu Israɛl ánchwé ɛkɛt mmu anɛ ápú mmu Israɛl, apú bhák pɛ́pɛ́p bɛsí Mandɛm. Ndu báyàŋ nyaka mɛnyiɛ Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ, bɔ́ kɛyaŋ bɛ́bhak nɛ bakwap bɛsí Mandɛm. 29Ɛ́kʉ́ Páílet afú amɛm sɛnta ywi arɔk atɛmɛri bhɔ nɛfí, abhɛ́p bhɔ bɛ, “Ntɨkɨ ɛnyɨŋ mmǔ-nɛ akʉ́?” 30Bákɛ́mɛ yi bɛ, “Mbɔ mmǔ nɛ apú nkʉ bɛbʉ́, mbʉ́ sɛ́bhɨ́kɨ́ twɔ fá ntá yɛ nɛ yi.” 31Páílet aghati bhɔ bɛ, “Sɔt ka yi bɛ bě babhɔŋ mǎntáŋ manyé yi bɛ́kóŋo ɛbhé ɛyɛka.” Bákɛ́mɛ Páílet bɛ, “Ɛbhé ɛ́bhɨ́kɨ́ chyɛ bhɛsɛ bɛtaŋ bɛ́táŋ manyé mmu, kpát sɛ́nchyɛ ɛyɔŋ bɛ mangway yi.” 32Ɛ́fákári ɛnyu ɛyɔ bɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu árɛ́mɛ́ nyaka ndu bɛtɔŋ ɛnyǔ nɛwú yi ábhɔ́ŋɔ́ bɛ́gu ɛmfu tɛtɛp.

33Páílet apɛt achwe amɛm áchá ywi. Abhɨŋɨ Yesu abhɛp yi bɛ, “Wɔ kɛ ɔ́chí Mfɔ bo Israɛl?” 34Yesu akɛmɛ yí bɛ, “Ndak anɛ́ ɔ́bhɛ́bhɛ́ mɛ, áfu chi wɔmbɔ̌ŋ antɨ kɛ bo báchák kɛ̌ bágháti wɔ wu ɛ̌ti ya?” 35Páílet akɛmɛ bɛ, “Ɔkáysí bɛ nchí mmu Israɛl? Bǒ ɛtɔk ɛyɛ nɛ bǒbati bachiǎkap Mandɛm kɛ bákɛ́m wɔ batwɔ ntá ya nɛ wɔ. Mbɔ̌ŋ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɔ́kʉ́ chi yi?” 36Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Kɛfɔ ɛka kɛ́bhɨ́kɨ́ fu fá amɨk. Mbɔ kɛfɔ ɛka kɛ́fu chi fá amɨk, mbʉ bǒbha mánú bɛ bákɛ́ kɛm mɛ manchyɛ ntá bo Israɛl. Kɛ, kɛfɔ ɛka kɛbhɨkɨ fu ndǔ mmɨkɨ nɛ.” 37Páílet abhɛp yi bɛ, “Nɔ ɔchí mfɔ?” Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Ɔrɛm bɛ mɛnchí mfɔ. Ɛ̌ti ɛyɔ kɛ bábhé mɛ, nɛ ɛ̌ti yɔ kɛ ntwɔ fá amɨk bɛghati bho tɛtɛp Mandɛm. Yɛ̌ntɨkɨ mmǔ anɛ ákòŋo tɛtɛp Mandɛm, ǎta batú bɛ́ghok ɛnyɨŋ ɛnɛ mɛ̌rɛ̀m.” 38aPáílet abhɛ́p Yesu bɛ, “Tɛtɛp chí yí?”

Páílet akpɔ́t manyé bɛ mángwáy Yesu

(Mt 27.15-26; Mk 15.6-15)

38bPáílet árɛ́m nɔ́kɔ́ nɔ, arɔ Yesu apɛt afú nɛfí ntá bo Israɛl aghati bhɔ bɛ, “Mbɨ́kɨ́ ghɔ ɛbɛ́ptí ɛnyɨŋ ɛnɛ yi akʉ. 39Kɛ ɛpɨŋ ɛyɛka ɛ́tɔ̀ŋ bɛ́ yɛ̌ntɨkɨ mmíɛ́, mpok Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ, mbɔŋ bɛrɔ mǔkɛnɔŋ amɔt anɛ bǎyàŋ mandɔ yi andɔk. Bǎyaŋ mámfɛ́rɛ́ Mfɔ bo Israɛl amɔ, yí ándɔ́kɔ́?” 40Bápɛ́t babɨk bɛ, “Puyɛ̌ mmǔ-nɛ, fɛrɛ́ chí Barábas. Barábas achí nyaka ngɛ́bhɛ́ ntantaŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index