Search form

Jɔ̌n 18:1

Bákɛ́m Yesu

(Mt 26.47-56; Mk 14.43-50; Lk 22.47-53)

1Yesu ánáŋá nɔ́kɔ́ mɛnɨkmʉɛt ɛnyu ɛyɔ, afa nɛ baghɔkɔ́ bhi, bákɨŋɨ mɔ́nyɛn anɛ bábhɨ̀ŋɨ bɛ Kídrɔn. Mɔ́nkɨ áchí nyaka arɛ anɛ yí achwe amɛm nɛ baghɔkɔ́ bhi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index