Search form

Jɔ̌n 18:10

10Símun Píta mmu achi nɛ akparɛnja amʉɛt, agwɔp akparɛnja wu ndǔ kɛ́nkwɔ́p, kpɔ́t atú nsɛm Mǔngo bachiǎkap Mandɛm chwát agʉɛp amɨk. Nnyɛ́n nsɛm ɛrɛ nɛ́bhak bɛ Málkɔs.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index