Search form

Jɔ̌n 18:11

11Yesu aghati Píta bɛ, “Kɛmɛ́ akparɛnja ywɛ amɛm kɛ́nkwɔ́p. Nkɛ́ nyu nkɔ́p ɛsɔŋɔri anɛ Ɛta áchyɛ́ bɛ mɛ nyu kɛ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index