Search form

Jɔ̌n 18:12

Básɔ́t Yesu bárɔ́k ntá Ánas

12Mǔnti batɛmɛ́ nɛnu asɔt ɛká batɛmɛ́ nɛnu ɛyi, bárɔ́k, bákɛ́m Yesu bágwɔ́t. Babhabhɛrǐ ɛkɛrákap Mandɛm bábhák nɛ bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index