Search form

Jɔ̌n 18:13

13Báyámbɨ bárɔ́k ntá Ánas, chi ngɔrɛ́ Káyfas. Káyfas abhak mǔngo bachiǎkap Mandɛm ndu mmiɛ ɛnɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index