Search form

Jɔ̌n 18:14

14Yi kɛ áchyɛ́ nyaka maníɛ́ ntá bo Israɛl bɛ, “Ɛ́rɨ bɛ mmu amɔt ángú ɛ̌ti bo mankɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index