Search form

Jɔ̌n 18:16

16Píta ate nɛfí ndǔ nyǔ-ɛbhá. Ɛ́kʉ́ nkoŋo achák wu, anɛ mǔngo bachiǎkap árɨ́ŋɨ́ apɛtnsɛm nɛfí, arɛm kɛpɨ nɛ ngɔsɔ́ŋ anɛ áchí anyǔbhá. Asɔt yɛ Píta áchwé amɛm nɛ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index