Search form

Jɔ̌n 18:17

17Ngɔsɔ́ŋ wu nɔ ábhàbhɛri nyǔ-ɛbhá abhɛ́p Píta bɛ, “Pú wɔ nkwɔ ɔchí nkoŋo mmǔ-nɛ?” Píta akɛmɛ bɛ, “Mpú nɛ yi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index