Search form

Jɔ̌n 18:18

18Mbʉ́ɛ́p áchí nyaka mpok yɔ. Ɛ́kʉ́ bakʉ̌ bɛtɨk abhɛn mǔngo bachiǎkap nɛ babhabhɛrǐ ɛkɛrákap báfyɛ́ ngo ndu nntó bakiri, báté bághábhɛri mángwák nɔkɔ ngó wu. Píta nkwɔ arɔk ate nɛ bhɔ angwaka nɔkɔ ngo.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index