Search form

Jɔ̌n 18:19

Mǔngo bachiǎkap Mandɛm are bhɛ́p Yesu mɛnyɨŋ

(Mt 26.59-66; Mk 14.55-64; Lk 22.66-71)

19Mǔngo bachiǎkap abhɛ́p Yesu ɛ̌ti bakoŋo bhi nɛ ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi átɔ̀ŋ bho.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index