Search form

Jɔ̌n 18:2

2Júdas mmu átí yi arɨŋɨ nkwɔ ɛbhak ɛyɔ mbɔnyunɛ Yesu nɛ baghɔkɔ́ bhi bátɛmɛri nɔkɔ nyaka arɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index