Search form

Jɔ̌n 18:20

20Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Ndɛm mɛnyɨŋ kpoŋoroŋ ntá bo mankɛm. Ntɔ́ŋ bo amɛm bɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛt nɛ amɛm ɛkɛrákap mpoknkɛm ndǔ mbaŋ ɛnɛ bo Israɛl báchɛ̀m arɛ. Mbɨ́kɨ́ rɛm yɛ̌nyɨŋ bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index