Search form

Jɔ̌n 18:21

21Ndak yí ɔ́bhɛ́p mɛ mɛnyɨŋ? Bɛ́p bo abhɛn bághókó mɛnyɨŋ ɛbhɛn ndɛ́mɛ́. Bɛ́p bɔ́ mángátí wɔ. Bárɨŋɨ mɛnyɨŋ ɛbhɛn ndɛ́mɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index