Search form

Jɔ̌n 18:22

22Yesu árɛ́mɛ́ nɔ́kɔ́ nɔ, mbabhɛri ɛkɛrákap amɔt anɛ áchí arɛ́ téé, adɛp Yesu nɛ awɔ́ arɛm bɛ, “Kwáé, ɛnyu ɛyɔ kɛ ɔ́rɛ̀m kɛpɨ ntá mǔngo bachiǎkap Mandɛm-ɛ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index