Search form

Jɔ̌n 18:25

Píta apɛt rɛm bɛ yi abhɨkɨ rɨŋɨ Yesu

(Mt 26.71-75; Mk 14.69-72; Lk 22.58-62)

25Símun Píta abhʉɛ́t nyaka téé, angwaka nɔkɔ ngo. Mbɔk bo abhɛn bachi arɛ bábhɛ́p yi bɛ, “Pú wɔ nkwɔ́ ɔchí nkoŋo ywi?” Píta ataŋa, arɛm bɛ, “Cháá, mpú nɛ yi”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index