Search form

Jɔ̌n 18:26

26Mmɔ̌ bɛtok amɔt anɛ mǔngo bachiǎkap abhak arɛ́. Atú mɔ́mayi kɛ̌ Píta ákpɔ́rɛ́ nyaka. Yí wu abhɛ́p Píta bɛ, “Pú ngɔ̌ nyaka wɔ amɛm mɔ́nkɨ nɛ yi?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index